Ứng dụng ASP.NET Web API

Là một nền tảng dành cho việc xây dựng các dịch vụ (services).Phục vụ việc giao tiếp giữa các thiết bị khác nhau(bởi dữ liệu dạng json, xml),vd: chương trình client server giữa máy tính và thiết bị di động 1/ Xây dựng ứng dụng… Read More

Web services trong Asp.net

Web Services là gì ? Là một hệ thống phần mềm được thiết kế dùng để hổ trợ sự tương tác giữa các máy tính trên mạng Có khả năng chạy trên những hệ điều hành và framework khác nhau 1. Tìm hiểu về Web Services… Read More

Server Controls trong Asp.net

1. Tổng quan về ASP.NET Server Controls Giới thiệu các nhóm điểu khiển trên thanh Toolbox Các kiểu Server Control HTML Server Controls Web Server Controls Khi nào sử dụng HTML Server Control Điều khiển cần phải có đoạn JavaScript kèm theo sự kiện Có nhiều… Read More

Tổng quan về Asp.Net

1. Tổng quan về lập trình ứng dụng Web Quá trình Request – Response Web Server – Web Browser – HTTP Web Server nhận và điều phối các yêu cầu từ Web Browser và gởi kết quả Web Browser thể hiện dữ liệu, tập hợp… Read More