Quản lý ứng dụng web Request QueryString Asp.net

Các đối tượng quản lý ứng dụng web: Đối tượng Request và Response, Đối tượng Server, Đối tượng Application và Session, Đối tượng Cookies

1. Các đối tượng quản lý ứng dụng web

 • Đối tượng Request và Response
 • Đối tượng Server
 • Đối tượng Application và Session
 • Đối tượng Cookies

Request

 • Dùng để nhận giá trị từ Client gửi về cho Web server
 • Thuộc tính QueryString: cho phép nhận các giá trị truyền qua chuỗi tham số

gioi-thieu-request-trong-asp-net

ví dụ

Response

 • Được sử dụng để giao tiếp với Client (gởi kết quả đến Client)
 • Quản lý và điều phối thông tin từ Web Server đến trình duyệt của người dùng
 • Phương thức:
  • Write: in một chuỗi ra trang web, không thể qui định vị trí hiển thị của chuỗi
  • Redirect: gởi thông điệp yêu cầu Web Browser truy cập đến một địa chỉ khác

Server

 • Được sử dụng để cung cấp thông tin của Web Server cho ứng dụng
 • Phương thức:
  • Transfer(“URL”): ngừng thi hành trang hiện hành, gởi yêu cầu mới đến trang khác
  • MapPath(): trả về đường dẫn vật lý tương ứng với đường dẫn ảo trên Web Server
   • Server.MapPath(“”): đường dẫn đến thư mục của trang hiện hành
   • Server.MapPath(“\”): đường dẫn đến thư mục root của IIS (C:\Inetpub\wwwroot\)

Application

 • Đối tượng toàn cục, quản lý toàn bộ ứng dụng Web
 • Thông tin được lưu trữ trong đối tượng Application được “hiểu” ở tất cả trang aspx trong suốt thời gian “sống” của ứng dụng
 • Chỉ bị đóng/hủy khi tắt Web Server

Session

 • Lưu trữ thông tin trong một phiên làm việc cụ thể
 • Được tạo ra khi người dùng kết nối đến Web Server lần đầu tiên
 • Thuộc tính Timeout(phút): thời gian duy trì Session, nếu người dùng không tương tác với Web Server (default=20’)
 • Phương thức Abandon: hủy Session và giải phóng tài nguyên cho Web Server
 • Lưu ý:
  • <tên biến> phân biệt chữ HOA/thường
  • Biến được lưu trữ trong Session không bị loại bỏ khi chuyển đổi giữa các trang

Cookies

 • Dùng để lưu trữ thông tin của người dùng tại máy Client
 • Thêm Cookies

2. Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng Web

 • Tập tin Global.asax
  • Thao tác tạo
  • Một project chỉ có một tập tin Global.asax
  • Chứa các đọan code xử lý trong các sự kiện cấp Session và Aplication
  • Khai báo và khởi tạo cho biến Application, Session trong các sự kiện này
  • Các sự kiện trong tập tin: xem trực tiếp trên môi trường
 • Tập tin Web.config
  • Trong một project được phép có nhiều tập tin Web.config
  • Có dạng cấu trúc XML
  • Chứa các thông tin cấu hình của ứng dụng Web
  • Cấu trúc tập tin
  • Cấu hình mặc định

Add Comment