Server Controls trong Asp.net

1. Tổng quan về ASP.NET Server Controls

 • Giới thiệu các nhóm điểu khiển trên thanh Toolbox
 • Các kiểu Server Control
  • HTML Server Controls
  • Web Server Controls
 • Khi nào sử dụng HTML Server Control
  • Điều khiển cần phải có đoạn JavaScript kèm theo sự kiện
  • Có nhiều code JavaScript tham chiếu đến điều khiển đó
 • Khi nào sử dụng Web Server Control
  • Không rơi vào các trường hợp trên

2. Đối tượng Asp.Net Page

 • Sự kiện
  • Trình tự các sự kiện xảy ra khi render một trang web (Page Life-Cycle Events)

page-life-cycle-events-asp-net

 • Thuộc tính
  • IsPostBack (True/False): trả về trạng thái của trang web, cho biết được load lần đầu tiên hay không
  • MaintainScrollPositionOnPostBack (True/False): có giữ nguyên vị trí mà người dùng đang đọc sau khi PostBack không

3. HTML Server Controls

 • HTML Controls
  • Được tạo ra từ tag HTML tĩnh
  • Thường được sử dụng lập trình ở phía client
  • Thuộc tên miền System.Web.UI.HtmlControlsols
 • HTML Server Controls
  • Sử dụng HTML Controls trong quá trình lập trình ở phía server, ta thực hiện như sau:
   • Bổ sung thuộc tính runat=“server” vào tag điều khiển
   • Hoặc chọn chức năng Run As Server Control từ thực đơn ngữ cảnh
  • Điểu khiển có thuộc tính runat=“server” gọi là HTML Server Controls

4. Web Server Controls

 • Giới thiệu
  • Web Server Controls là các đối tượng của .Net Framework
  • Được chuyển đổi sang dạng HTML tĩnh lúc thực thi
  • Thường được sử dụng lập trình ở phía server Thuộc tên miền System.Web.UI.WebControls
  • HTML Source lúc thiết kế có dạng: <asp:textbox attributes runat=”server” />
 • Label
  • Dùng để hiển thị thông tin
  • Thuộc tính Text có thể nhận và hiển thị nội dung với các tag HTML.
 • HyperLink
  • Dùng để tạo ra các liên kết siêu văn bản
  • ImageURL: hình ảnh hiển thị trên điều khiển (ưu tiên)
  • Text: chuỗi văn bản hiển thị trên điều khiển.
  • NavigateUrl: đường dẫn cần liên kết đến
  • Target(_blank, _self, _parent): dạng cửa sổ hiển thị trang kết quả
 • TextBox
  • TextBox Dùng để nhập và hiển thị dữ liệu
  • Text: nội dung chứa trong
  • TextBox TextMode (SingleLine,MultiLine,Password ): định dạng hiển thị của Textbox.
  • Wrap: có được phép tự động xuống dòng hay không
 • Image
  • Dùng để hiển thị hình ảnh
  • ImageURL: đường dẫn đến tập tin hình ảnh cần hiển thị.
  • AlternateText: chuỗi văn bản sẽ hiển thị khi đường dẫn của thuộc tính ImageURL không tồn tại.
 • Button, ImageButton, LinkButton
  • Sẽ PostBack về server khi được chọn
  • CausesValidation(True/False): có kiểm tra tính hợp lệ trên trang web không
  • OnClientClick: ngôn ngữ Client-side script sẽ được thi hành ở mức client
 • CheckBox, RadioButton
  • CheckBox và RadioButton Checked: cho biết trạng thái của điều khiển có được chọn hay không
  • TextAlign: qui định vị trí hiển thị của điều khiển so với chuỗi văn bản
  • GroupName: nhóm các điều khiển thành một nhóm, dành cho RadioButton

5. Các điều khiển khác

 • Panel và PlaceHolder
  • Được sử dụng để chứa các điều khiển khác
  • Điều khiển Panel cho phép đặt những điều khiển khác vào bên trong lúc thiết kế còn PlaceHolder thì không
  • Xử lý thêm điều khiển khác vào lúc thực thi: TextBox txtSo_A = new TextBox(); <Điều khiển Panel | Placeholder>.Controls.Add(txtSo_A);
 • Table
  • Table Dùng để thao tác, thể hiện dữ liệu dưới dạng bảng
  • Bao gồm tập hợp các dòng – TableRow (thông qua thuộc tính Rows), mỗi dòng được tạo thành từ tập hợp các ô – TableCell (thông qua thuộc tính Cells)
  • Mỗi ô trong Table có thể chứa các điều khiển khác
 • Calendar
  • Dùng để thể hiện lịch trong tháng
  • Sự kiện:
   • SelectionChanged: khi thay đổi ngày khác
   • VisbleMonthChanged: khi thay đổi tháng khác
   • DayRender: khi các ngày được tạo ra
 • FileUpLoad
  • Dùng để upload tập tin về server
  • Thuộc tính:
   • HashFile (True/False): điều khiển có khai báo tập tin chưa
   • FileName: trả về tên tập tin được upload
  • Phương thức: SaveAs: upload tập tin lên Server
 • View, MultiView
  • MultiView và View Là control container, dùng để chứa các điều khiển khác
  • MultiView gồm có nhiều View
  • Thuộc tính: ActiveViewIndex: chỉ số của view hiện hành
  • Phương thức: SetActiveView: thay đổi view hiện hành

6. Đối tượng ViewState

 • Giới thiệu
  • Dùng để lưu lại những thông tin của trang web sau khi Web Server gởi kết quả về cho client => Quản lý tình trạng ở mức client
  • Thuộc tính EnableViewState của trang web cho phép sử dụng đối tượng này hay không (True/False)
 • Sử dụng:
  • Gán giá trị cho ViewState: ViewState[“Tên trạng thái”] = <Giá trị>;
  • Nhận giá trị: <Biến> = ViewState[“Tên trạng thái”];
  • Lưu ý: “Tên trạng thái” có phân biệt chữ HOA/thường

Add Comment