Tùy biến ngoại lệ trong Java

Java có ba loại ngoại lệ là Error, Checked Exception, và Unckecked Exception. Error là loại ngoại lệ đặc biệt, lập trình viên không kiểm soát được, vì vậy ta sẽ tìm hiểu cách tùy biến cho hai loại ngoại lệ còn lại. 1. Tùy… Read More

Toán tử trong Java

Java cung cấp rất nhiều toán tử đa dạng để thao tác với các biến. Chúng ta có thể chia tất cả các toán tử trong Java thành các nhóm sau: Toán tử số học Toán tử quan hệ Toán tử thao tác bit Toán… Read More

Kiểu dữ liệu trong Java

Các biến là không gì khác ngoài các vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu các giá trị. Nghĩa là, khi bạn tạo một biến, bạn dự trữ một số không gian trong bộ nhớ. Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, hệ… Read More