Tổng quan về Asp.Net

1. Tổng quan về lập trình ứng dụng Web

 • Quá trình Request – Response

tong-quan-asp-net

 • Web Server – Web Browser – HTTP
  • Web Server nhận và điều phối các yêu cầu từ Web Browser và gởi kết quả
  • Web Browser thể hiện dữ liệu, tập hợp dữ liệu của người dùng và gởi đến Web Server
  • HTTP dùng để trao đổi thông tin giữa Web Browser với Web Server

tong-quan-asp-net-1

 • Mô hình ứng dụng

tong-quan-asp-net-2

2. Giới thiệu về ASP.NET

Tìm hiểu về ASP.Net

 • ASP.NET trong .Net Framework

tong-quan-asp-net-3

 • Hệ thống namespace

tong-quan-asp-net-4

 • ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server trên môi trường Visual Studio .Net

Một số các đặc điểm của ASP.NET

 • Trang Asp.Net được biên dịch trước, thành tập tin DLL mà Server có thể thi hành
 • Tự động phát sinh mã HTML cho các Server control tương ứng với từng loại Browser
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau trong cùng một ứng dụng …

Quá trình xử lý trang ASPX

tong-quan-asp-net-5

3. Tạo ứng dụng web đầu tiên

 • Khởi động MS Visual Studio .Net
 • Tạo mới một ứng dụng web
  • Tạo một ứng dụng nhỏ với một câu chào
  • Các kiểu Web site (Web Site Types):
   • File System: không cần cài đặt IIS, VS 2010 sẽ cung cấp web server riêng khi ta thi hành ứng dụng
   • Local HTTP: phải có IIS và khai báo URL đã được ánh xạ
   • FTP: sử dụng giao thức truyền file để quản lý các tập tin trong web site
  • Lưu trang web với font Unicode, trang web có phần mở rộng: aspx (file giao diện) và aspx.cs (file code-behind)
  • Xác định trang khởi động
  • Thi hành ứng dụng
 • Làm quen với các thành phần giao diện
  • Minh họa trên môi trường VS.Net 2010

4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web

Tổng quát

 • ASP.Net cung cấp một số tên tập tin và thư mục dùng để phục vụ việc tổ chức lưu trữ một ứng dụng, trong đó:
  • Default page: tự động thi hành khi người dùng nhập tên miền
  • Application folders: dùng để lưu trữ các tập tin có phần mở rộng tương ứng với ý nghĩa của thư mục lưu trữ

Giới thiệu một số thư mục thường dùng

 • App_Data: lưu trữ tập tin dữ liệu như .mdb, .mdf, .xml, …
 • App_Code: lưu trữ các tập tin chứa source code, có phần mở rộng .vb, .cs, …
 • App_Themes: lưu trữ các tập tin dùng để tạo giao diện chung theo chủ đề, thường có phần mở rộng .skin, .css hoặc các file hình ảnh

Thao tác tạo các thư mục

Trên thực đơn: chọn Website => Add ASP.NET Folder => chọn thư mục cần tạo

5. Làm việc với tập tin cấu hình

 • Tập tin cấu hình – Configuration files
  • Dùng để khai báo các thông số mặc định cho ứng dụng, có dạng XML
  • Tập tin cấu hình đầu tiên là Machine.config, được đặt trong thư mục Configuration của máy
  • Machine.config cấu hình cho tất cả các ứng dụng .NET như Windows, Console, Web Application, …
  • Web.config gốc chứa các khai báo mặc định của Web Server, nằm trong cùng thư mục với Machine.config
  • Web.config có thể ghi đè lên một số khai báo trong Machine.config
  • Trong mỗi ứng dụng và các thư mục con của ứng dụng Web có thể có tập tin Web.config riêng
 • Xử lý tập tin cấu hình
  • Khi ứng dụng Web được thi hành, sẽ cache các khai báo theo trình tự như sau:

tong-quan-asp-net-6

Ghi chú: * là tùy chọn

Trình tự xử lý:

 1. Các khai báo trong Machine.config được truy xuất trước
 2. Các khai báo trong Web.config đựơc đưa vào caches, viết đè lên các khai báo trước đó của Machine.config
 3. Nếu có tập tin Web.config trong thư mục gốc của Web site, tập tin này sẽ được đọc vào cache, viết đè lên các khai báo trước đó
 4. Nếu có tập tin Web.config trong thư mục con của ứng dụng Web, tập tin này sẽ được đọc vào cache, viết đè lên các khai báo trước đó. Thông thường tập tin này chỉ cấu hình cho các tập tin và thư mục con của thư mục con này.
 • Cập nhật tập tin cấu hình
  • Mở tập tin và cập nhật trực tiếp
  • Hoặc dùng Web Site Administrator Tool do VS 2010 cung cấp, thao tác: Trên thực đơn chọn: Website => ASP.NET Configuation

Add Comment