Xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView

Bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView. Tạo Project, thiết kế giao diện gồm một EditText và một ListView, mở tập tin activity_main.xml trong res/layout và chỉnh sửa giống như hình.

xay-dung-ghi-chu
xay-dung-ghi-chu-1
Tạo thêm một tập tin giao diện cho mỗi dòng trong ListView. Nhấp chuột phải vào thư mục res/layout/ chọn New à Android XML File. Chọn điều khiển TextView
xay-dung-ghi-chu-2
xay-dung-ghi-chu-3
Mở tập tin MainActivity.java, tạo các biến thành viên trên hàm onCreate
xay-dung-ghi-chu-4
Trong hàm onCreate khởi tạo giá trị cho các biến thành viên này
xay-dung-ghi-chu-5
Xử lý sự kiện onKeyListener cho EditText
xay-dung-ghi-chu-6
Chạy ứng dụng thử nhập liệu vào EditText và nhấn Enter
xay-dung-ghi-chu-7

Add Comment