Xây dựng ứng dụng Android đa màn hình và truyền dữ liệu

Bài này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cách xây dựng giao diện cho Activity và các chuyển màn hình đơn giản thông qua việc tạo ra màn hình đăng nhập cho ứng dụng.

Tiến hành tạo Project, vào thư mục res/layout mở tập tin activity_main.xml sẽ có giao diện như hình.

xay-dung-ung-dung
Thực hiện kéo các điều khiển vào trong Layout như hình, chuyển qua chế độ XML (ô màu xanh) sửa thuộc tính của các điều khiển như sau:
Điều Khiển android:id android:text
Button btnDangNhap @string/btnDN
TextView1 txtTaiKhoan @string/txtTK
TextView2 txtMatKhau @string/txtMK
EditText1 editTaiKhoan
EditText2 editMatKhau
Vào thư mục res/values mở tập tin strings.xml và bổ sung như sau:
xay-dung-ung-dung-1
Trong hàm onCreate của tập tin MainActivity.java xử lý sự kiện nhấn cho Button.
xay-dung-ung-dung-2
Tạo lớp SecondActivity trong thư mục src với nội dung như sau:
xay-dung-ung-dung-3
Mở tập tin AndroidManifest.xml, trong cặp thẻ application bổ sung thêm Activity cho ứng dụng.
xay-dung-ung-dung-4
Tiến hành chạy Project, bấm vào nút Go ứng dụng sẽ chuyển qua màn hình SecondActivity như hình, thực hiện bấm nút Back trên thiết bị ảo để trở về MainActivity

Add Comment