Tạo ứng dụng Asp.Net MVC trong Visual Studio 2015

Bước 1 : Tạo Project và lựa chọn kiểu ứng dụng Asp.net MVC cần phát triển. Chọn New Project, Sau đó lựa chọn Visual C# phía bên trái, Sau đó chọn Web và lựa  chọn ASP.NET  Web Application. Đưa tên Ứng dúng Asp.Net MVC vào “MvcFirstApp”, chọn thư mục lưu trữ và click OK để chuyển sang màn hình khác.

 tao-ung-dung-web
 Visual Studio Asp.Net MVC

Bước 2 : Lựa chọn cấu hình ứng dụng Asp.Net MVC, chúng ta chọn Empty cho ứng dụng đầu tiên này.

tao-ung-dung-web-1
Chọn mẫu Template ứng dụng Asp.Net MVC

Sau đó chúng ta click OK để tạo Project

tao-ung-dung-web-2
 Danh sách các file và cấu trúc ứng dụng Asp.Net MVC

Bước 3 : Chạy chương trình sử dụng (F5 hoặc chọn Menu Debug/Start Debugging). Chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo lỗi ở hình số 9, do đây là project rỗng, khi chạy chương trình:

  • Routing engine kiểm tra cấu hình điều hướng trong file RouteConfig nằm trong thưc mục App_Start của ứng dụng, chuyển đến các controller “Home” và action “Index” để thực thi
  • Do Home Controller và phương thức Index không được tìm thấy, bộ điều hướng sẽ chỉ ra rằng controller không được tìm thấy và MVC Engine sẽ thông báo lỗi cho trình duyệt.
tao-ung-dung-web-3
 Thông báo lỗi khi không tìm thấy Control

Bước 4 : Thêm mới control Home và phương thức Index để thực hiện chương trình, thông qua các bước sau :

  • Click phải vào thưc mục Controllers trong thư mục ứng dụng, chọn Add sau đó lựa chọn Controller từ pop-up menus.
  • Chọn MVC 5 Control-Empty để tạo Control
tao-ung-dung-web-4
 Chọn mẫu Controller
  • Nhập tên Controller vào trong cửa sổ, Chú ý tên controller này phải chính xác với tên control nằm trong RouteConfig
tao-ung-dung-web-5
 Cập nhật tên Controller

Bước 5 : Chạy lạy chương trình chương trình. Chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo lỗi ở hình số 12, do đây ASP.Net MVC chưa tìm thấy view tương ứng với Control Home và phương thức Index.

tao-ung-dung-web-6
 Thông báo lỗi do chưa tìm thấy View

Bước 6 : Tạo mới View, thông qua các bước sau :

  • Click phải vào phương thức Index trong Controller Home, sau đó chọn Add View.
  • Bổ sung một số các thuộc tính khi Add View, ví dụ như sử dụng Layout Page
tao-ung-dung-web-7
Tạo mới View của Phương thức Index trong Controller Home

Bước 7 : Xem và chỉnh sửa nội dung của View. Bổ xung thêm nội dung vào View <h3> Hello World ! </h3>,

tao-ung-dung-web-8
 Hiển thị nội dung View

Bước 8 : Tiến hành chạy chương trình

tao-ung-dung-web-9
 Kết quả chạy chương trình

Add Comment