Layout view ASP.NET MVC là gì?

Một ứng dụng website có thể chứa các phần chung trong các giao diện người dùng mà vẫn giữ nguyên trong suốt ứng dụng chẳng hạn như logo, tiêu đề, thanh điều hướng bên trái,thanh điều hướng bên phải hoặc phần footer. ASP.NET MVC giới… Read More