Những loại toán tử cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Trong bài viết này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các toán tử cơ bản trong lập trình c/ c++ nhé các bạn. Hãy cùng nhau theo dõi bai viết.

I. Toán tử gán ( = )

–  Toán tử gán – dùng để gán một giá trị bất kì cho một biến.

VD_1:

Vế trái bắt buộc phải là một biến còn vế phải có thể là bất kì hằng, biến hay kết quả của một biểu thức.

– Cần phải nhấn mạnh rằng toán tử gán luôn luôn được thực hiện từ phải sang trái và không bao giờ đảo ngược.

Lưu ý:

Kiểu dữ liệu của 2 vế trái và phải  là đồng nhất với nhau( có thể 1 số trường hợp ngoại lệ).

Trường hợp ngoại lệ

VD_2:

==> Bởi vì vế trái là 1 biến thuộc kiểu dữ liệu là số nguyên – biến a, còn vế phải là 1 kí tự – mà bản chất của kí tự là được lưu trữ dưới dạng mãASCII – mã số nguyên( mỗi kí tự hay kí hiệu có một mã số từ 0 cho đến 255 – kí tự trên bàn phím ), vì vậy 2 vế được xem là

đồng nhất kiểu dữ liệu với nhau.

VD_3:

int a;
int b = 6;
a = b; // hợp lệ, vì đồng nhất kiểu dữ liệu số nguyên – int
VD_4:

==> Bởi vì giá trị truefalse thuộc kiểu dữ liệu bool,  thì thực chất truetương đương với 1 giá trị khác 0( thường là 1), còn false tương đương với giá trị 0. Vì vậy 2 vế trái và phải đồng nhất kiểu dữ liệu với nhau.

VD_5:

int a, b = 5;
a  =  b;  // giá trị của biến a được gán bằng giá trị đang chứa trong biến b.

Chú ý rằng chúng ta chỉ gán giá trị của b cho a và sự thay đổi của bsau đó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của a.

VD_6:

– Một thuộc tính của toán tử gán trong C/C++ góp phần giúp nó vượt lên các ngôn ngữ lập trình khác là việc cho phép vế phải có thể chứa các phép gán khác.

a = 2 + (b = 5);
tương đương vi:
b = 5;
a = 2 + b;

– Vì vậy biểu thức sau cũng hợp lệ trong C/C++

Add Comment