Toán tử trong Java

Java cung cấp rất nhiều toán tử đa dạng để thao tác với các biến. Chúng ta có thể chia tất cả các toán tử trong Java thành các nhóm sau: Toán tử số học Toán tử quan hệ Toán tử thao tác bit Toán… Read More

Kiểu dữ liệu trong Java

Các biến là không gì khác ngoài các vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu các giá trị. Nghĩa là, khi bạn tạo một biến, bạn dự trữ một số không gian trong bộ nhớ. Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, hệ… Read More

Các kiểu biến trong Java

Bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về các kiểu biến trong Java. Biến là tên một khu nhớ. Có ba kiểu biến: biến cục bộ (còn gọi là biến local), thuộc tính (biến của instance- đối tượng) và biến static. Bạn phải khai báo tất… Read More

Cú pháp Java cơ bản

Chúng ta có thể coi chương trình Java như một tập hợp các đối tượng mà có thể trao đổi lẫn nhau dùng các phương thức. Dưới đây chúng ta sẽ nêu ra một số định nghĩa cơ bản của lớp, đối tượng, phương thức… Read More

Chương trình Java đầu tiên Hello World

Bài này, chúng ta sẽ học cách viết một chương trình Java đơn giản. Trước khi viết chương trình Hello World, bạn nên cài đặt trước JDK. Để tạo một chương trình Java đơn giản, bạn cần tạo một lớp chứa phương thức main. Để thực… Read More