Xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView

Bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView. Tạo Project, thiết kế giao diện gồm một EditText và một ListView, mở tập tin activity_main.xml trong res/layout và chỉnh sửa giống như hình. Tạo thêm một tập tin giao diện cho mỗi dòng trong ListView.… Read More