Cấu trúc một chương trình C++

Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Vậy, thế nào là một chương trình c++ ? Đó là một chương trình máy tính là một chuỗi các câu lệnh để… Read More