Bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server

Bảo mật cơ sở dữ liệu sql server là giải pháp cho phép các quản trị viên cơ sở dữ liệu thiết lập quyền hạn cho người dùng hoặc nhóm người dùng khai thác cơ sở dữ liệu. Người dùng hoặc nhóm người dùng sau khi được cấp quyền, có thể đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các quyền hạn mà mình được cấp.

Bảo mật cơ sở dữ liệu sql server giúp phân quyền người dùng trên cơ sở dữ liệu. Hình bên dưới là một ví dụ về phân quyền trên cơ sở dữ liệu

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

Tình huống bảo mật cơ sở dữ liệu sql server 

Cấp quyền cho người dùng tên test1 được phép xem dữ liệu trên bảng VATTU của cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

Các bước thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu sql server – Cấp quyền cho người dùng

Đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị (Administrator) và thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Thực hiện bằng giao diện

Bước 1: Tạo tài khoản sql server (login)

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

Bước 2: Tạo người sử dụng (user)

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

Bước 3: Cấp quyền cho người dùng

Chuột phải lên bảng (table) hoặc cơ sở dữ iệu (Database) -> chọn Properties

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

Thiết lập quyền

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

Bảo mật cơ sở dữ liệu sql server – Thiết lập chế độ chứng thực Windows và SQL Server

Bước 1: Đăng nhập vào SQL Server bằng chứng thực Windows với quyền admin

Bước 2: Chuột phải lên trên cùng -> chọn Properties

Bước 3: Chọn SQL Server and Windows Authencation mode

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

Bước 4: Khởi động lại SQL Server

bao-mat-co-du-lieu-sql-server

Add Comment