Cấu trúc một chương trình C++

Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình.

Vậy, thế nào là một chương trình c++ ?

Đó là một chương trình máy tính là một chuỗi các câu lệnh để nó “dạy” cho máy tính phải làm như thế nào.

Statement và expressions trong C++

Hầu hết các các câu lệnh trong một chương trình thuộc loại statement. Một statement trong C++ là đơn vị độc lập nhỏ nhất trong ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ con người, nó tương tự như một câu. Chúng ta viết câu để truyền đạt một ý kiến. Trong C++, chúng ta viết statement để báo cho trình biên dịch rằng chúng tôi muốn thực hiện một công việc nào đó. Statements trong C++ kết thúc bởi một dấu chấm phẩy.

Có nhiều loại câu lệnh (statement) khác nhau trong C++. Dưới dây là một vài loại câu lệnh đơn giản phổ biến :

  1. int x ;
  2. x =5;
  3. cout << x;

int x là một câu lệnh khai báo (declaration). Nó bảo cho trình biên dịch rằng x là một biến. Tất cả các biến trong chương trình phải được khai báo trước khi chúng được sử dụng.

x = 5 là một câu lệnh gán (assignment). Nó gán giá trị (5) cho biến (x)

cout << x là một câu lệnh xuất (output). Nó xuất giá trị của x ra màn hình.

Compiler cũng có có khả năng hiểu được một expressions. Một expression(biểu thức) là một thực thể toán học mà có thể tính toán giá trị. Ví dụ, trong toán hoc, expression 2+3 được tính ra giá trị bằng 5. Expression có thể bao gồm giá trị (ví dụ như 2) và một biến (giống như một biến x), một toán tử (như là toán tử +) và môt hàm. Chúng có thể ở dạng số ít (ví dụ như 2 hoặc x chẳng hạn) hoặc hỗn hợp (ví dụ như 2+3, 2 + x, x + y hoặc (2+x)*(y-3)).

Ví dụ, câu lệnh x = 2+3 ; là một câu lệnh gán giá trị hợp pháp. Biểu thức 2+ 3 có giá trị là 5. Giá trị này sẻ được gán cho x.

hoc-c

Functions trong C++

Trong C++, Câu lệnh là một đơn vị thành phần của hàm. Một hàm là một tập hợp các câu lệnh được sắp xếp theo thứ tự có thể thực thi vì một mục đích nào đó. Mỗi chương trình C++ phải có một hàm đặc biệt đó là main() . Khi chương trình C++ bắt đầu chạy, điểm nó bắt đầu thực thi là câu lệnh đầu tiên trong hàm main(). Hàm được viết ra để thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Ví dụ, Một hàm có tên là TinhTuoi() có chức năng tính tuổi của một người nào đó.

Libraries trong C++

Libraries là một nhóm hàm mà được “đống gói” để có thể được sử dụng lại trong nhiều chương trình khác. Lõi của ngôn ngữ C++ thực sự rất nhỏ và tối giản- Tuy nhiên, C++ mang đến một số lượng lớn các libraries. Như trong C++ standard libraries nó sẻ cung cấp cho lập trình viên rất nhiều hàm. Ví dụ, Thực viện iostream chứa nhiều hàm dành cho việc input và output.

Bây giờ bạn đã biết thế nào là statement, functions, và libraries là gì. Chúng ta cùng xem xét ví dụ rất đơn giản dưới đây :

#include //1

int main() //2

{ //3

using namespace std; //4

cout << “Hello world!” << endl; //5

return 0; //6

} //7

Dòng đầu tiên là một loại câu lệnh đặc biệt gọi là preprocessor directive (tạm dịch là chỉ thị tiền xử lý). Preprocessor directive báo cho trình biên dịch thực thi môt công việc đặc biệt. Trong trường hợp này, Chúng báo cho trình biên dịch rằng, chúng tôi muốn bạn sử dụng thư viện iostream. Trong thư viện iostream chưa những đoạn code mà chúng chỉ cho trình biên dịch biết cout và endl làm cái gì .Nói một cách khác, chúng ta cần sử dụng thư viện iostream để xuất ra màn hình.

Câu lệnh 2 là khai báo hàm main(), nơi mà như đã nói ở trên, là nơi mà mọi chương trình đều bắt đầu biên dịch từ đó. Mỗi chương trình đều bắt buộc phải có hàm main()

Dòng 3 báo cho trình biên dịch biết mọi thứ giữa dòng 3.

Dòng 5 là câu lệnh đầu tiên trong chương trình (bạn phải nói nó là câu lệnh bởi vì nó kết thúc bằng một dấu chấm phẩy “;”). Như đã giải thích trong dòng 1, cout và endl là một phần trong iostream lbrary. Tuy nhiên trong iostream, chúng được nằm một phần đặc biệt gọi là std. Sử dụng câu lệnh này báo cho trình biên dịch biết rằng vào bên trong phần std nếu không thể tìm thấy cout hoặc endl được định nghĩa ở nơi khác trong chương trình. Nói một cách khác, câu lệnh này thì cần thiết cho trình biên dịch tìm kiếm hàm cout và endl mà chúng ta sử dụng trong dòng 5.

Dòng 5 là câu lệnh xuất ra màn hình. Cout là một đối tượng đặc biệt mà nó dùng để xuất giao diện màn hình console. Kí tự << là môt toán tử (cũng như toán tử công “+”) gọi là toán tử output. Cout sẻ in ra màn hình chuỗi kí tự bằng toán tử << . Endl là một kí tự đặc biệt mà nó chuyển con trỏ xuống dòng mới.

Dòng 7 là một loại câu lệnh mới, gọi là câu lệnh return. Khi một chương trình chạy hoàn tất, nó gởi giá trị đến hệ điều hành để báo rằng nó chạy có thành công hay không. Hàm return giá trị của hàm main() thường được sử dụng cho mục đích này.Nếu giá trị trả về là 0 được gởi tới hệ điều hành, nghĩa là mọi thứ đều Ok. Còn nếu nó gởi về hệ điều hành một giá trị khác 1 tức là có ít nhất một lỗi xảy ra trong quá trình biên dịch.

Những chia sẻ trên hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về cấu trúc một chương trình trong C++.

Add Comment