[Học Lập trình Android] – Sử dụng Spinner

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với điều khiển Spinner để thay đổi kích thước chữ của một TextView. Tạo Project, mở tập tin activity_main.xml và thêm điều khiển Spinner như sau:

su-dung-spinner
Khai báo biến Spinner, TextView và mảng Size trong lớp MainActivity
su-dung-spinner-1
Trong hàm onCreate tiến hành tham chiếu cho Spinner và Textview, tạo Adapter và tiến hành xử lý sự kiện khi người dùng chọn một item trong Spinner bằng phương thức setOnItemSelectedListener.
su-dung-spinner-2
Tiến hành chạy ứng dụng và bấm vào Spinner chọn item để xem sự thay đổi của chữ “Hello World!”

Add Comment